Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.my-secret.cz a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

Prodávající:

My SECRET

www.my-secret.cz 

Jitka Kopecká

Topolská 752

53705 Chrudim

IČ: 72894105

E-shop - Internetový obchod na adrese www.my-secret.cz.

Kupující (spotřebitel) - je osoba, která uzavře prostřednictvím e-shopu kupní smlouvu s prodávajícím.

Kupní smlouva - smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je koupě zboží prostřednictvím E-shopu.

Zboží - věci, které Prodávající nabízí k prodeji prostřednictvím E-shopu

Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

II. Uzavření kupní smlouvy

 1. Návrhem k uzavření Kupní smlouvy je umístění nabízeného Zboží Prodávajícím na stránky E-shopu. Odesláním objednávky Kupující vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami.
 2. Objednávka učiněná Kupujícím prostřednictvím E-shopu, nebo prostřednictvím telefonu je závazným návrhem Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy s Prodávajícím.
 3. Prodávající neprodleně potvrdí přijetí objednávky prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v objednávce.
 4. Kupující má právo odvolat svůj návrh na uzavření Kupní smlouvy (zrušit objednávku) bez jakýchkoliv sankcí až do okamžiku odeslání zboží Prodávajícím. Zrušení objednávky je Kupující povinen neprodleně oznámit Prodávajícímu prostřednictvím e-mailu, nebo telefonicky.
 5. V souvislosti s objednávkou může Prodávající kontaktovat Kupujícího telefonicky na telefonní číslo uvedené v objednávce, a to v záležitostech souvisejících s plněním Kupní smlouvy.
 6. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku odeslání Zboží Prodávajícím na adresu Kupujícího.
 7. Kupní smlouva je uzavírána prostřednictvím e-shopu, tedy s použitím prostředků komunikace na dálku. Náklady na prostředky komunikace na dálku si Kupující hradí sám. Zároveň ani Prodávající si v této souvislosti neúčtuje žádné poplatky.
 8. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Prodávajícím je archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.

III. Kupní cena a platební podmínky

 1. Kupní ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách.
 2. Kupní ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH.
 3. Náklady na dodání zboží se liší podle zvoleného způsobu dodání.
 4. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit následujícími způsoby:

a) v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce

b) v hotovosti, nebo platební kartou na prodejnách Prodávajícího

c) bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího 

d) bezhotovostně platební kartou, nebo převodem na E-shopu Prodávajícího

 1. Zvolený způsob placení kupní ceny lze po provedení objednávky změnit jen se souhlasem Prodávajícího.
 2. Další informace o dopravě a platbě je možné najít v informační záložce E-shopu Možnosti dopravy.

IV. Dodací podmínky

 1. Náklady na dopravné a balné nese Kupující dle způsobu, který zvolil při objednání Zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými v informační záložce Možnosti dopravy.
 2. Za podmínky, že je Zboží skladem, bude Prodávajícím expedováno nejpozději do tří pracovních dnů od vytvoření objednávky. V případě, že Kupující zvolil jako způsob placení bezhotovostní platbu, bude Zboží odesláno do dvou pracovních dnů od dne, kdy je platba kupní ceny připsána na účet Prodávajícího.
 3. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží při jeho dodání. Při převzetí zásilky od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost zásilky a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě porušení zásilky, svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí Kupující zásilku převzít.
 4. V případě, že je z důvodu na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně, nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním, respektive náklady spojené s jiným způsobem doručování.
 5. V případě, ze je z důvodu na straně Kupujícího Zboží vráceno zpět bez vyzvednutí, je toto považováno za porušení Kupní smlouvy a Kupující je povinen uhradit reálné náklady spojené s expedicí zásilky a to nejpozději do 14 dnů od odeslání výzvy k zaplacení na účet Prodávajícího.
 6. Kupující může zvolit z následujících způsobů dopravy:

b) zaslání na zvolenou adresu prostřednictvím kurýrní služby

c) osobní odběr na výdejnách Zásilkovna

d) osobní odběr na prodejně Prodávajícího

V. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

 1. Prodávající má právo od smlouvy uzavřené s Kupujícím odstoupit v případě, že se objednané Zboží již nevyrábí nebo nedodává, dále v případě zjevné chyby v ceně Zboží.
 2. Prodávající má právo odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že Kupující zvolil platbu bankovním převodem a neprovede bezhotovostní platbu do jednoho týdne od uskutečnění objednávky.
 3. Kupující má v souladu s § 1829 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí Zboží. V tomto případě se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 14 dnů do dostoupení od Kupní smlouvy Kupujícím. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, nese Kupující náklady s navrácením zboží.
 4. Kupující má v souladu s § 1832 Občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou Zboží při jeho pořízení. Tento nárok je pouze ve výši nejlevnější varianty nabízené prodávajícím a to i v případě, že Kupující zvolil dražší způsob přepravy Zboží, přičemž osobní odběr není možné považovat za takový způsob doručení.
 5. Kupující bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 má Prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží, které Kupující vrátil poškozené, nebo opotřebené a má právo ji jednostranně započíst oproti nároku Kupujícího  na vrácení kupní ceny.
 6. Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je Darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy Kupujícím, pozbývá Darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 7. Prodávající je povinen vrátit peněžní prostředky přijaté od Kupujícího nejpozději do 14 dnů od odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, pokud se výslovně s Kupujícím nedomluví na jiném způsobu, kterým Kupujícímu nevzniknou žádné další náklady.
 8. Prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující vrátí Zboží, nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

VI. Práva z vadného plnění, záruka

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží při převzetí nemá vady a že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

a) má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží 

b) Zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí, nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá

c) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze

d) Zboží je v odpovídajícím množství a velikosti

e) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

 1. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při převzetí Kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Uvedené neplatí:

a) u Zboží prodané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána

b) na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním

c) vyplývá-li to z povahy Zboží

 1. Je-li vadné plnění podstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vad, nebo dodáním chybějícího Zboží

b) na odstranění vady opravou Zboží

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny

d) na odstoupení od Kupní smlouvy

 1. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího.
 2. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u prodávajícího na adrese: My BEAUTY, Široká 87, 53701 Chrudim.
 3. Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího vadné Zboží.
 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz.

VII. Výjimky z odpovědnosti za vady

 1. Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jejím obvyklým užíváním.
 2. U věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.
 3. Z hygienických důvodů dle směrnic EU není možná výměna nebo vrácení spodního prádla u kterého nelze vyloučit, že bylo použito na intimních partiích. V souladu se Směrnicí EU L 144/19 a Směrnicí EU 97/7/ES se záruka vrácení peněz či výměna Zboží při odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě vztahuje pouze na nepoužité a nepoškozené Zboží. Z tohoto důvodu je nutné zkoušet spodní prádlo a plavky na vlastní spodní prádlo. V případě jakékoli známky používání Zboží nebude Kupujícímu vrácena kupní cena, ani mu nebude Zboží vyměněno. Náklady na zpětné zaslání Zboží nese Kupující.
 4. Reklamace se nevztahují dále na případy:

a) vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího

b) prokazatelných nedovolených zásahů do Zboží

c) na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního Zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty

d) vady způsobené vlivem živelných katastrof

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Jak Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího je popsáno ve složce Ochrana osobních údajů. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje správně a pravdivě a potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

IX. Řešení sporů

 1. Případné vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší s konečnou platností obecné soudy.
 2. Kupující má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je ve vztahu k prodávajícímu zejména Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz). Bližší informace jsou dostupné na uvedené webové stránce Česká obchodní inspekce. 
 3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Kupujícího, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Kupující uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.  
 4. Kupující má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/
 5. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s Kupujícím, pokud je Kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporu lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.
 6. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, ve znění pozdějších předpisů, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud. 
 7. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat. 
 8. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz).

X. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Rozhodné znění obchodních podmínek je rovněž kupujícímu zasláno společně potvrzením objednávky. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.