Close

I. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.my-secret.cz a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

Prodávající

My Secret

www.my-secret.cz 

Jitka Kopecká

Topolská 752

53705 Chrudim

IČ: 72894105

DIČ: CZ7956023130

Kupující (spotřebitel) – je osoba, která uzavře prostřednictvím e-shopu kupní smlouvu s prodávajícím.

Kupní smlouva – smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je koupě zboží prostřednictvím e-shopu.

II. Uzavření kupní smlouvy

 1. Návrhem k uzavření Kupní smlouvy je umístění zboží prodávajícím na stránky e-shopu. 
 2. Objednávka učiněná Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu, nebo prostřednictvím telefonu je závazným návrhem Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy s Prodávajícím.
 3. Prodávající neprodleně potvrdí přijetí objednávky prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.
 4. Kupující má právo odvolat svůj návrh na uzavření Kupní smlouvy (zrušit objednávku) bez jakýchkoliv sankcí až do okamžiku odeslání zboží Prodávajícím. Zrušení objednávky je povinen Kupující neprodleně oznámit Prodávajícímu prostřednictvím e-mailu, nebo telefonicky.
 5. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku odeslání zboží Prodávajícím na adresu Kupujícího.
 6. Kupní smlouva je uzavírána prostřednictvím e-shopu, tedy s použitím prostředků komunikace na dálku. Náklady na prostředky komunikace na dálku si kupující hradí sám. Zároveň ani Prodávající si v této souvislosti neúčtuje žádné poplatky.
 7. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Prodávajícím je archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.

III. Kupní cena a platební podmínky

 1. Kupní ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách.
 2. Kupní ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH.
 3. Náklady na dodání zboží se liší podle zvoleného způsobu dodání.
 4. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit následujícími způsoby:

a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

b) v hotovosti na prodejnách prodávajícího

c) bezhotovostně platební kartou nebo převodem na účet prodávajícího 

d) bezhotovostně platební kartou na prodejnách prodávajícího

IV. Dodací podmínky

 1. Náklady na poštovné a balné nese Kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými v e-shopu.
 2. Za podmínky, že je zboží skladem, bude Prodávajícím expedováno nejpozději do tří pracovních dnů od vytvoření objednávky.
 3. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při jeho dodání. Při převzetí zásilky od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost zásilky a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě porušení zásilky, svěčící o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí Kupující zásilku převzít.
 4. V případě, že je z důvodu na straně Kupujícího nutno doručovat zásilku opakovaně, nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním, respektive náklady spojené s jiným způsobem doručování.
 5. V případě, že Kupující nepřevezme zásilku, je povinen uhradit marné dopravné a balné ve výši 130,-Kč.
 6. Kupující může zvolit z následujících způsobů dopravy:

a) zaslání na zvolenou adresu prostřednictvím kurýrní služby

b) osobní odběr na výdejnách Zásilkovna

c) osobní odběr na prodejně prodávajícího

V. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

 1. Prodávající má právo od smlouvy uzavřené s Kupujícím odstoupit v případě, že se objednané zboží již nevyrábí nebo nedodává, dále v případě zjevné chyby v ceně zboží
 2. Prodávající má právo odstoupit od smouvy v případě, že Kupující zvolil platbu bankovním převodem a neprovede bezhotovostní platbu do jednoho týdně od uskutečnění objednávky.
 3. Kupující má v souladu s § 1829 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. V tomto případě se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 14 dnů do dostoupení od smlouvy Kupujícím. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, nese Kupující náklady s navrácením zboží.
 4. Kupující má v souladu s § 1832 Občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží při jeho pořízení. Tento nárok je pouze ve výši nejlevnější varianty nabízené prodávajícím a to i v případě, že Kupující zvolil dražší způsob přepravy zboží, přičemž osobní odběr není možné považovat za takový způsob doručení.
 5. Kupující bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží, které Kupující vrátil poškozené, nebo opotřebené a má právo ji jednostranně započíst oproti nároku Kupujícího  na vrácení kupní ceny.
 6. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je Darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy Kupujícím, pozbývá Darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 7. Prodávající je povinen vrátit peněžní prostředky přijaté od Kupujícího nejpozději do 14 dnů od odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, pokud se výslovně s Kupujícím nedomluví na jiném způsobu, kterým Kupujícímu nevzniknou žádné další náklady.
 8. Prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující vrátí zboží.

VI. Práva z vadného plnění, záruka

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době, kdy Kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jím prováděné.

b) zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti.

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Ustanovení uvedená v čl. VI.1. těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. U použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

3. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí Kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci.

b) na odstranění vady opravou věci.

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny.

d) na odstoupení od smlouvy.

5. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího.

6. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese: My Beauty, Široká 87, 53701 Chrudim.

7. Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího vadné zboží.

8. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz.

VII. Výjimky z odpovědnosti za vady

Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
U věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.
Z hygienických důvodů dle směrnic EU není možná výměna nebo vrácení spodního prádla u kterého nelze vyloučit, že bylo použito na intimních partiích. V souladu se Směrnicí EU L 144/19 a Směrnicí EU 97/7/ES se záruka vrácení peněz či výměna zboží při odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě vztahuje pouze na nepoužité a nepoškozené zboží. Z tohoto důvodu je nutné zkoušet spodní prádlo a plavky na vlastní spodní prádlo. V případě jakékoli známky používání zboží nebude Kupujícímu vrácena kupní ceny, ani mu nebude zboží vyměněno.
Reklamace se nevztahují dále na případy:

a) vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího prokazatelných nedovolených zásahů do zboží

c) na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty

d) na vady způsobené vlivem živelných katastrof

VIII. Ochrana osobních údajů

1. Zavazujeme se, že s veškerými osobními údaji, které nám poskytnete budeme nakládat v souladu s platným zákonem. Vaše osobní údaje zpracováváme ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Přehled informací o nakládání s osobními údaji

Správce osobních údajů

Pro e-shop My Secret je správcem osobních údajů Jitka Kopecká, Topolská 752, 53705 Chrudim

Kontakt na správce: Jitka Kopecká, telefon: +420 777 207 202, e-mail: info@my-secret.cz

2. Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

a) vyřízení objednávky

b) vyřízení reklamace

c) zodpovězení vašich dotazů

d) cílené nabídky našeho zboží

e) marketingové akce

3. Rozsah zpracovávaných údajů

Abychom vám mohli nabídnout ty nejlepší služby, zpracováváme tyto údaje:

a) jméno, příjmení, oslovení

b) pohlaví

c) adresa pro zaslání objednaného zboží

d) telefonní číslo

e) e-mailovou adresu

f) historii nákupů

g) historii navštívených stránek na webu

3. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje nepředáváme žádnému subjektu, který není nezbytně důležitý pro vyřízení objednávky a pro poskytnutí nejlepších možných zkušeností s naším obchodem. Data našich zákazníků jsou pro nás velmi důležitá, proto je neprodáváme ani jinak nezneužíváme.

Vaše data předávaná za účelem vyřízení objednávky:

a) InTime - Jméno, příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mail

b) Zásilkovna - Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail

Abychom vám poskytovali tu nejlepší zkušenost na našem webu, ukládáme cookies. Tam kde není zpracování cookies nezbytně nutné pro správné fungování našich služeb, můžete odmítnout jejich zpracování a to nastavením svého prohlížeče.

4. Účel a doba uložení osobních údajů

a) Vyřízení objednávky 3 roky od vystavení daňového dokladu

b) Vyřízení reklamace 1 rok od ukončení reklamačního řízení

c) Cílená reklama Data jsou odstraněna ze zasílání reklamních sdělení ihned po odhlášení

5. Vaše práva

Je pro nás důležité, abyste měli přehled jaké vaše osobní údaje zpracováváme a jak s nimi nakládáme a máte právo to vědět. Proto se na nás neváhejte kdykoliv obrátit a vašimi dotazy a potřebami. Máte právo si vyžádat:

a) Opis osobních údajů - napište nám na info@my-secret.cz a my vám pošleme data, která o vás máme.

b) Opravu osobních údajů - pokud se ve vašich datech cokoliv změnilo, napište nám, rádi je opravíme.

c) Výmaz osobních údajů - nepřejete si nadále, abychom vaše data uchovávali? Není problém, napište nám a my vymažeme veškerá vaše data dle platné legislativy.

d) Odvolat souhlas - máte právo kdykoliv odvolat váš souhlas se zpracováním osobních údajů, buď odhlášením z odběru našich novinek, nebo nám napište na info@my-secret.cz.

e) Podat stížnost - pokud se domníváte, že jsme vaše osobní údaje zneužili, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nicméně pevně věříme tomu, že pokud budete mít jakékoli obavy nebo dotazy, vše společně vyřešíme k vaší spokojenosti.


Close