Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.my-secret.cz a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

Prodávající

My Secret

www.my-secret.cz 

Jitka Kopecká

Topolská 752

53705 Chrudim

IČ: 72894105

DIČ: CZ7956023130

Kupující (spotřebitel) – je osoba, která uzavře prostřednistvím e-shopu kupní smlouvu s prodávajícím.

Kupní smlouva – smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je koupě zboží prostřednictvím e-shopu.

II. Uzavření kupní smlouvy

 1. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění zboží prodávajícím na stránky      e-shopu. 
 2. Objednávka učiněná kupujícím prostřednictvím internetového obchodu, nebo prostřednistvím telefonu je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.
 3. Prodávající neprodleně potvrdí přijetí objednávky prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.
 4. Kupující má právo odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy (zrušit objednávku) bez jakýchkoliv sankcí až do okamžiku odeslání zboží prodávajícím. Zrušení objednávky je kupující neprodleně oznámit prodávajícímu prostřednictvím e-mailu, nebo telefonicky.
 5. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku odeslání zboží prodávajícím na adresu kupujícího.
 6. Kupní smlouva je uzavírána prostřednictvím e-shopu, tedy s použitím prostředků komunikace na dálku. Náklady na prostředky komunikace na dálku si kupující hradí sám. Zároveň ani prodávající si v této souvislosti neúčtuje žádné poplatky.
 7. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Prodávajícím je archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.

III. Kupní cena a platební podmínky

 1. Kupní ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách.
 2. Kupní ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH.
 3. Náklady na dodání zboží se liší podle zvoleného způsobu dodání.
 4. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

b) v hotovosti na prodejnách prodávajícího

c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího 

d) bezhotovostně platební kartou na prodejnách prodávajícího

IV. Dodací podmínky

 1. Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými v e-shopu.
 2. Za podmínky, že je zboží skladem, bude prodávajícím expedováno nejpozději do tří pracovních dnů od vytvoření objednávky.
 3. Je-li prodávající polde kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při jeho dodání. Při převzetí zásilky od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost zásilky a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě porušení zásilky, svěčící o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku převzít.
 4. V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, nebo jiným způsobem, nez bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním, respektive náklady spojené s jiným způsobem doručování.
 5. Kupující může zvolit z následujících způsobů dopravy:

a) zaslání na zvolenou adresu prostřednictvím České pošty

b) zaslání na zvolenou adresu prostřednictvím DPD

c) osobní odběr na výdejnách Zásilkovna

d) osobní odběr na prodejnách prodávajícího

V. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

 1. Prodávající má právo od smlouvy uzavřené s kupujícím odstoupit v případě, že se objednané zboží již nevyrábí nebo nedodává, dále v případě zjevné chyby v ceně zboží
 2. Prodávající má právo odstoupit od smouvy v případě, že kupující zvolil platbu bankovním převodem a neprovede bezhotovostní platbu do jednoho týdně od uskutečnění objednávky.
 3. Kupující má v souladu s § 1829 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14ti dnů od převzetí zboží. V tomto případě se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14ti dnů do dostoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady s navrácením zboží.
 4. Kupující má v souladu s § 1832 Občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží při jeho pořízení. Tento nárok je pouze ve výši nejlevnější varianty nabízené prodávajícím a to i v případě, že kupující zvolil dražší způsob přepravy zboží, přičemž osobní odběr není možné považovat za takový způsob doručení.
 5. Kupující bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží, které kupující vrátil poškozené, nebo opotřebené a má právo ji jednostranně započíst oproti náriku kupujícího  na vrácení kupní ceny.
 6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouvy účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 7. Prodávající je povinen vrátit peněžní prostředky přijaté od kupujícího nejpozději do 14ti dnů od odstoupení kupujícího od kupní smlouvy a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se výslovně s kupujícím nedomluví na jiném způsobu, kterým kupujícímu nevzniknou žádné další náklady.
 8. Prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující vrátí zboží, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

VI. Práva z vadného plnění, záruka

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jím prováděné

b) zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

2. Ustanovení uvedená v čl. VI.1. těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. U použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

3. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 2. na odstranění vady opravou věci 
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny
 4. na odstoupení od smlouvy

5. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.

6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese: My Secret, Toposlá 752, 53705 Chrudim, nebo osobně na našich prodejnách v My Beauty, SNP 1060, 53705 Chrudim a Smilova 352, 53002 Pardubice. 

7. Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího vadné zboží.

8. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz.

VII. Ochrana osobních údajů

1. Prodávající se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými kupujícím je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Osobní údaje slouží pouze pro účely prodávajícího a nejsou poskytována třetím stranám, vyjma přepravců, kterým jsou předávány pouze data nezbytně nutná pro přepravu zboží kupujícímu.

2. Kupující má právo kdykoli požádat písemně prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího.

3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k vyřízení objednávky. 

4. Jsme registrováni u UOOU (Úřad pro ochranu osobních údajů) pod registračním číslem 00070350/001.